Renaelva

 

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge. Den topografiske utformingen, med lange stilleflytende partier og et svært rikt insektsliv gir det perfekte grunnlag for et tørrfluefiske etter stor fisk.

En aktiv forvaltning og gode næringsforhold i elva har bidratt til en fiskebestand som få sportsfiskeelver i landet kan vise til. Det er tatt ørret på 8 kilo i Renaelva men selv ikke her er disse daglig kost. Derimot, at man kan tøye sine personlige sportsfiskerekorder i denne elva levnes det liten tvil om. Fiskebestanden viser et høyt innslag av stor fisk som beiter aktivt på overflateinsekter og elva tilbyr noe av det mest spennende fisket du noen gang vil oppleve.

Elva er omlag 30 kilometer lang og strekker seg fra utløpet av Storsjøen (Storsjødammen) i nord til samløpet med Glomma i sør, det såkalte Åmøtet. Ved Løpet, omlag 6 kilometer nord for Åmøtet er det anlagt et elvekraftverk som danner Løpsjøen, en 5 kilometer lang kunstig innsjø.

I elva er det registrert 12 ulike fiskearter. Her finnes en god bestand av ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene. På enkelte partier i elva finnes også gjedde. Løpsjøen er den mest artsrike delen av vassdraget. Der finnes, i tillegg til nevnte arter, abbor, mort, lake, steinsmett, ørekyte og bekkeniøye. Røye og kanadisk bekkerøye har også vært registrert.