Bestandsundersøkelser

Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad gjennomfører bestandsundersøkelser i Søndre Rena. målsetningen er å skaffe en generell oversikt over bestandene av ørret og gjedde i Søndre Rena, om det som en følge av forsvarets etablering av OVAS kan påvises endringer i bestandene, og effekter av fiskeregulerende tiltak.

Ved gjennomføring av undersøkelsene benyttes "fangst/ gjenfangst" metodikk gjennom praktisk fiske med wobbler fra båt. Resultatene er nyttige verktøy inn i den videre forvaltning av fisket fordi undersøkelsene gir verdifull informasjon om utvikling i bestandsstruktur for ørret og gjedde i elva. Resultater fra disse forsøkene viser at ørretbestanden har respondert godt på innførte fangstbegrensninger, at fiskere setter tilbake sisken i elva og generelt lavere fiskeintensitet i elva.

 

Nedenfor vises utviklingen i ulike lengdeklasser over tre år.

Kilde: Høgskolen i Hedmark 2010. Bestandsregistreringer i Søndre Rena. Evaluering av ørret- og gjeddebestanden.

 

Undersøkelsene viser også at tettheten av ørret større enn 40 cm er økende, og det går kortere tid mellom hver gang man får en "stor" ørret.

Kilde: Høgskolen i Hedmark 2010. Bestandsregistreringer i Søndre Rena. Evaluering av ørret- og gjeddebestanden.

 

Gjeddebestanden i Søndre Rena er hovedsaklig knyttet til Løpsjømagasinet der det er registrert en tett bestand av arten. Bestandsundersøkelsene gjort av Høgskolen i Hedmark omfatter ikke Løpsjøen, kun elveløpet oppstrøms magasinet, hvor man har registrert en relativt tynn bestand av gjedde. Derimot kan innslaget være betydelig i stilleflytende områder av elva. Det er særlig tidlig i fiskesesongen, etter endt gytetid, at gjedda gjør seg gjeldende i fangstmaterialet.

 

For interesserte kan rapporten lastes ned under "Publikasjoner"(Bestandsundersøkelser i Søndre Rena 2007 -2009).