Gytegroptelling

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) gjennomfører registrering av gyteaktivitet for ørret i Søndre Rena. Tiltaket gjennomføres i sammenheng med pågående OVAS undersøkelser og foregår ved at antall gytegroper innenfor avgensede områder telles. Telling skjer i et begrenset avsnitt av elvas lengde, dvs. strekningen Hansberget - Kjølseterbrua i oktober og november måneder. Registreringene utføres etter paralelle transekter og har vært forsøkt både ved snorkling og bruk av vannkikkert fra båt. Sistnevnte metode er vurdert som mest egnet.

Registreringsmetoden har en oppdagelsesrate på ca 20 %, som i praksis tilsier at antall registrerte gytegroper reelt sett er fem ganger høyere enn hva som oppgis i rapportene.

Registrerte gytegroper 2008 - 2009

Figuren viser antall registrerte gytegroper ved ulike tidspunkter i årene 2008 og 2009. Hansberget, som dette eksemplet er hentet fra, er forøvrig det området hvor det er registrert flest gytegroper hvert år i undersøkelsesperioden. Kilde:Museth, J., Kraabøl M. & Berge O.2009. Fiskebestanden i Søndre Rena etter etablering av OVAS. Resultater for perioden 2008-2009. NINA miniraapport 295, 15s.

 

Gytegropene gir en indikasjon på hvor mange gytefisk som finnes hvert år, samtidig som størrelsen på gytegropene gir en indikasjon på gytefiskens størrelse. Antall gytegroper har økt gjennom undersøkelsesperioden samlet sett mens det er variasjoner mellom de ulike registreringslokalitetene. Elva tilbyr store områder attraktive for ørretens gyteaktivitet. Det er derfor lite sannsynlig at tilgjengang til egnede gytearealer er rekrutteringsbegrensende.

 

Sluttrapport for gytegropregistreringene er berammet å komme fra NINA i 2013 etter endt undersøkelsesperiode. Tilgjengelige rapporter kan lastes ned under "publikasjoner".