Fiskearter

Søndre Rena

I Søndre Rena er det registrert 11 ulike fiskearter. Ørret , harr, sik, gjedde, abbor, mort, lake, bekkeniøye, steinsmett og ørekyte . I tillegg har det også tidligere vært registrert røye og kanadisk bekkerøye.

Glomma

Glomma er norges mest artsrike vassdrag. I de områder av Glomma som ligger i Åmot finnes ørret , harr, sik, gjedde, abbor, mort, lake, bekkeniøye, steinsmett, hork og ørekyte.

Julussa

I Julussa er ørret vanligste art. Det finnes også gjedde i elva.

Søre Osa

Søre Osa er å betrakte som en ren ørret elv men det er også registrert fiskearter som harr, lake, abbor, ørekyt og steinsmett sporadisk i vassdraget.

Åsta

I Åsta finnes hovedsaklig ørret men også harr forekommer i de nedre partier av elva.

 

Ørret