Fangstbegrensning

I Søndre Rena er det innført begrensning på antall fisk man har lov å ta med seg hjem. Tiltaket ble innført første gang i 2002 innenfor den etablerte fluesonen. Dette ble innført som et resultat av at fisketrykket ble for stort for hva bestanden kunne tåle over tid, og fisket ble mindre attraktivt. Fiskebestanden responderte raskt på innførte fangstbegrensninger, med større og flere fisk innenfor fluesonen. Begrensningene ble senere gjort gjeldende for hele elva. De senere årene har fiskere hatt lov til å ta med seg en ørret og en harr mindre enn 40 cm pr dag.

 

Dagens fiskeregler for Søndre Rena:

Generell fangstbegrensning for hele elvestrekningen mellom Storsjødammen til samløpet med Glomma (Åmøtet) er maksimalt 1 ørret og 1 harr mindre enn 40 cm pr. fisker/ dag.

Men - fra og med fiskesesongen 2012 ble det åpnet for et høyere uttak på strekningen fra fredningssonens nedre grense ved Løpet kraftverk til Åmøtet (se kart). På denne strekningen er det tillatt et maksimalt uttak på 3 ørret og 3 harr pr. fisker/ dag.

Ørret som er fettfinneklippet (settefisk) er unntatt fangstbegrensninger. Det samme gjelder også øvrige arter i vassdraget.

 

Løpet Kraftverk - Åmøtet, Sone for fangsbegrensning 3 ørret og 3 harr pr. fisker/dag