Fredet område - Løpet

Alt fiske er forbud innen merket område jf. Åmot Elvelags fiskeregel 5b: "Eksisterende fredningssone fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark nedstrøms Løpdammen utvides. Fredningssonen gjelder til merke ved brekket/utløpet av hølen" og Fylkesmannen i Hedmarks forskrift om fiske i Åmot kommune §3: "Ved Løpet kraftverk er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone - avgrenset til en avstand fra utløpsmunningen av fisketrappa på 100 meter oppstrøms fisketrappa og en linje tvers over elva 150 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa".

Brudd på disse bestemmelser vil medføre gebyr og/eller anmeldelse.

Regler er innført for å verne om fisk som hindres i sin vandring oppover elva, ikke finner inngangen til fisketrappa og slik blir stående nedstrøms magasinet.

 

 

Løpet Kraftverk - Fredet sone