Om Åmot Elvelag

Åmot Elvelag SA er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere langs elvene Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.

 

Elvelagets formål er å samle og ivareta interessene til sine medlemmer, og sikre en helhetlig og langsiktig totalforvaltning av vassdragene samt deres nærmeste strandsone.
Elvelaget skal i sitt arbeid blant annet sørge for å forvalte fisket, bidra til utvikling av naturbaserte reiseprodukter og legge til rette for befolkningens mulighet for rekreasjon. Åmot Elelag er et forpliktende samarbeid. Medlemmene er forpliktet til å forholde seg til de retningslinjer og planer som er vedtatt av elvelaget

 

Åmot Utmarksråd fungerer som overbygning for viltstellområdene i kommunen, og organiserer ca 95 % av utmarksarealet. Utmarksrådet er engasjert av Åmot Elvelag til å administrere forvaltning av elvene (fiskekortsalg, oppsyn m.m.). Daglig leder i Åmot Utmarksråd fungerer også som daglig leder av Åmot Elvelag.

 

Åmot Elvelag